Aktywizacja Zawodowa z POWERem

Witaj na stronie projektu: AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z POWER’em

Realizacja projektu została zakończona 30 września 2023r.

O projekcie

Projekt „Aktywizacja zawodowa z POWER’EM” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-30.09.2023 grupy 200 osób (120K i 80M) od 18 do 29 roku życia o niskich kwalifikacjach  z grupy NEET, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, nieuczących się lub osób ubogo pracujących, z obszaru woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 2 206 800,00 

Jesteś na początku swojej kariery zawodowej i masz problem ze znalezieniem pracy ze względu na brak doświadczenia? Młodość, brak sprecyzowanej ścieżki kariery i potrzebnych kwalifikacji przeszkadza Ci w znalezieniu pracy? A może kierunek studiów okazał się kompletnie nietrafiony i chcesz szybko znaleźć nowy zawód i rozpocząć pracę zarobkową?

Masz coś co Cię wyróżnia. Masz chęć rozwoju i POWER do działania! Skorzystaj z oferty szkoleń unijnych.

 Jakie korzyści zyskasz przystępując do projektu:

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):

Projekt skierowany jest do 200 osób, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 18-29 lat,
 • zamieszkanie na terenie województwa śląskiego
 • status osoby niepracującej niezarejestrowanej w urzędzie (tj. biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy),

lub

 • status osoby ubogo pracującej, zatrudnionej na umowie krótkoterminowej, a Twoje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia

lub

 • status osoby pracującej w ramach umowy cywilno-prawnej (tzw. umowa zlecenie), a Twoje miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie:

 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach lub stażu,
 • wymagane do stażu badania lekarskie (dla osób odbywających staż),
 • koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi (dla części osób odbywających staż),
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

CSW Totem T.Mucha P.Pysz spółka jawna

Biuro projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Staszica 20
e-mail:  aktywizacja@aktywizacjazawodowa.pl; telefon kontaktowy: 728 450 317 lub 503 146 835

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

REKRUTACJA:  tel. 795 501 714 lub  880 789 347